گالری تصاویر
slide
تور مجازی مقبره
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
دکتر بلخاری
slide
دکتر محمد نصیری
slide
سید حسن شهرستانی
slide
دکتر ریخته گران
slide
دکتر نصراله پورجوادی
slide
استاد حسینعلی کاشانی
slide
slide
دکتر بیژن بید آباد
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

 

شطح در نزد شیخ ابوالقاسم گرکانی و معاصرانش

دکتر محمد ضیمران

استادیار دانشگاه هنر

 

IMG_1501

دکتر محمد ضیمران

IMG_1494

دکتر محمد ضیمران

IMG_1505

دکتر محمد ضیمران

 

شطح در نزد شیخ ابوالقاسم گرکانی و معاصرانش دانلود