گالری تصاویر
slide
تور مجازی مقبره
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
دکتر بلخاری
slide
دکتر محمد نصیری
slide
سید حسن شهرستانی
slide
دکتر ریخته گران
slide
دکتر نصراله پورجوادی
slide
استاد حسینعلی کاشانی
slide
slide
دکتر بیژن بید آباد
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

فضای ادبی عصر گرکانی

جناب آقای دکتر شهرستانی

55c28ff4e7d6e041bdf1d277d77f79ec2c2043be22504c2fc6af5a34541e3cd8

می دانیم که محیط فرهنگی و اجتماعی هر اندیشمندی در آراء، تفکرات و نگرشهای او تاثیر به سزایی دارد، به خصوص در مورد بزرگانی که اهل عرفان و معرفت بوده اند و با آثار فرهنگی، ادبی و به نحو عام علوم انسانی در همه زمینه ها و مسائل تربیتی در تماس دائم بوده اند، تاثیر شعر وادبیات زمان آنها بر تفکرات و بر نوع بیانشان و در شیوه تدریس و تعلیمشان خیلی موثر هست.

از جمله مباحثی که در همایش مطرح می شود، تاثیر فضای ادبی یا شعر و نثر معاصر حکیم کرکانی یا گرکانی -که در اسم ایشان بحث است که انشاا… در مورد آن صحبت خواهیم کرد- می باشد.

شعر دوره ایشان یعنی از نیمه قرن چهارم تا نیمه قرن پنجم حدود سالهای ۳۵۰ تا ۴۵۰ از کسائی مروزی تا حدود ناصر خسرو را در برمی گیرد ؛ یعنی شاعرانی چون کسائی، فرخی، عنصری، منوچهری و به ویژه فردوسی که حتما معاصر ایشان بوده است و اثر فاخر شاهنامه راهم از ایشان به جا مانده است تا برسد به ناصرخسرو و مباحث حکمی که در شعر ایشان وجود دارد.

از سوی دیگر نثر این دوره نثر بسیار استوار و نیرومند و در عین حال نثر ساده و مرسل هست نثری که به اعتقاد ادبای معاصر و دوستان ما هم بهترین نثر زبان پارسی از آغاز فارسی دری تا کنون هست. آثاری که به این نثر در دوره گرکانی پدید آمده شامل تاریخ طبری یا در ترجمه تاریخ طبری که تاریخ بلعمی است، نور العلوم ابوالحسن خرقانی، دانشنامه علایی از ابن سینا و نثر زیبا و فاخر هادی تاریخ بیهقی، کشف المحجوب هجویری که اینها معاصر ابوسعید ابوالخیر و گرکانی بودند و بالاخره زادالمسافرین ناصر خسرو. شخصیت های بینابین یعنی کسانی که هم شعر می گفتند و هم نثر می گفتند و با این استاد عارف معاصرند مثل ابوسعید ابوالخیر که با هم دیدار و ملاقات و گفتگو داشتند و شاگردانشان را پیش هم برای تحصیل می فرستادند که و خواجه عبدالله انصاری که پس از آنهاست. انشاالله در همایش در مورد این مباحث به صورت اجمال به اندازه ای که فرصت باشد، صحبت خواهیم کرد.

 

فضای ادبی عصر گرکانی