گالری تصاویر
slide
تور مجازی مقبره
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
دکتر بلخاری
slide
دکتر محمد نصیری
slide
سید حسن شهرستانی
slide
دکتر ریخته گران
slide
دکتر نصراله پورجوادی
slide
استاد حسینعلی کاشانی
slide
slide
دکتر بیژن بید آباد
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

«مروری بر بُنیان های معرفت شناسانه ی مفاهیمِ «رابطه» و «ارتباط» در احوال و حالاتِ»

شیخ ابوالقاسم گورکانی

دکتر غلامرضا آذری

دکتر غلامرضا آذری

دکتر غلامرضا آذری

هرگاه در حوزه­ی عرفان پژوهی و عارف کاوی، هم در ابعاد تاریخ نگاری یک سلسلهی عرفانی و هم تک نگاریِ یک شخصیت درتاریخ عرفان اسلامی، سخن از ارتباطات انسانی و میان فردیِ مشایخ با پیروان­شان به میان می­آید، بی­تردید، قلمرو بُنیان­های معرفت شناسانه­ی بسیاری از عقاید، نظریه ها و اندیشه­هایِ فکری و روشیِ عرفانی در چارچوب دو مفهوم اساسیِ «رابطه» و «ارتباط» معنا پیدا می­کنند. عده­ای از مورخان علوم اجتماعی و برخی ار متخصصانِ دین پژوه و عرفان­شناسِ عرصه­های انسان شناسی،فرهنگ­شناسی، جامعه شناسی، روان­شناسی و رفتار­شناسی؛ به ویژه حوزه­ی مطالعات ارتباطی و روش شناسی­های مترتب بر آن، میان این دو مفهوم، تمایزی خاص قائلند؛ طوری که برای هر کدام در فرهنگ­ها و دانش نامه­های علمی- تخصصی، تعریفی جداگانه و ویژگی­های متفاوتی را برمی­شمارند و اغلب هر یک را با نوع کارکِرد و ویژگی­ای که دارد به تبیین و تفسیر در عرصه­های مورد کاوی فرا می­خوانند. البته، این فرایند و سیر تحولیِ آن از یک سو، بستگی به شناختِ احوال و حالاتِ شخصیتِ تاریخی- عرفانی مورد نظر و از دیگر سو، به درکِ تجربه ورزی های فردیت یافتگیِ زندگی و اوقات وی در مسیر کمال عرفانی و آداب و احوالِ مسلکی­اش دارد. به دیگر معنا، این که تا چه اندازه در طی مراحل تکاملِ شخصیتی و عبور از منازل شریعت، طریقت و حقیقت راه را درست پیموده است و از خود استعداد و توانایی لازم و کافی را نشان داده است؟

این مقاله، با این پس زمینه ی فکری و روشی، و از نگاه علم ارتباطات مروری تاریخی بر بُنیان های معرفت شناسانه­ی مفاهیمِ اساسیِ «رابطه» و «ارتباط» در احوال و حالات معنوی و عرفانیِ «شیخ ابوالقاسم گورکانی» دارد. پرسش اصلی این بحث به نقل از اسناد و مدارک تاریخیِ مُستدل آن است که:

آیا «شیخ ابوالقاسم گورکانی» در شیوه های ارشاد، احوال و حالات معنوی و عرفانیِ زمان خویش در چارچوب ارتباطات انسانی و میان فردی با پیروانش از «رابطه» و «ارتباط» استفاده کرده است یا آن که از سیر و سبک تربیت عرفانیِ معمول و انواعِ ارتباطات شفاهی، کلامی و گفتاری بهره برده است؟

 

 

IMG_1517

دکتر غلامرضا آذری

IMG_1524

دکتر غلامرضا آذری

IMG_1533

دکتر غلامرضا آذری

IMG_1535

دکتر غلامرضا آذری

IMG_1539

دکتر غلامرضا آذری

IMG_1544

دکتر غلامرضا آذری

IMG_1545

دکتر غلامرضا آذری

IMG_1549

دکتر غلامرضا آذری

مروری بر بُنیان های معرفت شناسانه ی مفاهیمِ «رابطه» و «ارتباط» در احوال و حالاتِ «شیخ ابوالقاسم گورکانی» دانلود