گالری تصاویر
slide
تور مجازی مقبره
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
دکتر بلخاری
slide
دکتر محمد نصیری
slide
سید حسن شهرستانی
slide
دکتر ریخته گران
slide
دکتر نصراله پورجوادی
slide
استاد حسینعلی کاشانی
slide
slide
دکتر بیژن بید آباد
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

«مهم­ترین مضامین عرفانی در اندیشه شیخ ابوالقاسم کرّگانی»

فائزه رحمان

IMG_1751

فائزه رحمان

 

   شیخ ابوالقاسم کرّگانی از عارفان خراسان در قرن چهارم و پنجم هجری قمری است که نسبت معنوی وی را به جنید بغدادی می­رسد. بسیاری از طریقت­های صوفیه نظیر کبرویه، نقشبندیه، نعمت اللهیه و نوربخشیه، سلسله طریقتی خود را با واسطه­هایی به وی رسانده­اند. کرّگانی در ریاضت، مشاهده، ارشاد و تربیت مریدان و سالکان از بزرگان زمان خویش به شمار می­رفت و بیشتر اوقات را مشتاقانه در خانقاهش در نیشابور به تربیت مریدان می­گذراند. کرّگانی از جمله عارفانی است که از حلاج دفاع کرد و نسبت به ابلیس دیدگاهی مشابه با وی داشت. او بر مضامین عرفانی نظیر کرامت، شرایط سماع، رابطه حال «رضا» و دعا، شرط اتّصاف سالک به حق و … تأکید داشت که از مباحث اصلی این مقاله به شمار می­رود.

 

واژگان کلیدی: عرفان، مضامین عرفانی، سالک، ریاضت، مشاهده، سماع، دعا، ابلیس.

IMG_1744

فائزه رحمان

IMG_1753

فائزه رحمان

IMG_1735

فائزه رحمان

IMG_1756

فائزه رحمان

IMG_1758

فائزه رحمان

مهمترین مضامین عرفانی نزد شیخ ابوالقاسم گرکانی دانلود