گالری تصاویر
slide
تور مجازی مقبره
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
دکتر بلخاری
slide
دکتر محمد نصیری
slide
سید حسن شهرستانی
slide
دکتر ریخته گران
slide
دکتر نصراله پورجوادی
slide
استاد حسینعلی کاشانی
slide
slide
دکتر بیژن بید آباد
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

«هنر عصر گرکانی»
دکتر بنی اردلان
استادیار دانشگاه هنر

دکتر اسماعیل بنی اردلان

دکتر اسماعیل بنی اردلان

 

این چه استغناست یارب، وین چه قادرحاکم است
کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست
با این بیت از غزل خواجه¬ی شیراز که در سرلوحه ی مقدمه
گذاشته ام و مجال آه را شاهدی برای عنوان این مجموعه قرارداده¬ام قصد ندارم این تصویر را ایجاد کنم که خودم را در جزو آن بی نیازانِ مستغنی می-شمارم و دم از موجبات حکیمانه میزنم,حاشاو هرگز ! حتی قصد ندارم که آنرا طرحی از شِکوه و شکایت، خواه آشکار خواه در پرده، تلقی کنید. بیش از هر چیزی بر آن هستم که بیت خواجه را وسیله¬ای برای توضیح وتوجیه نقایص کارهای خود قرار دهم وتنگیِ فرصت و کوتاهی مجال در پرداختن به امور مهمتر قرار دهم .
در مقاله¬ی هنر در عصر شیخ ابوالقاسم گرکانی، به تاثیرات شیخ بر هنر قرن چهارم و پنجم هجری می-پردازند. اصولاً، چون عارفان، رفتارشان مبتنی بر هنر شهودی است بالنتیجه، عارف، تولید هنر می¬کند. و هر عارفی هنرمند می¬باشد ولی هر هنرمندی عارف نیست.
شیخ¬ابوالقاسم گرکانی، یکی از عارفان هنرمند قرن پنج هجری می باشد .

 

IMG_1489

دکتر اسماعیل بنی اردلان

IMG_1592

دکتر اسماعیل بنی اردلان

IMG_1593

دکتر اسماعیل بنی اردلان

IMG_1582

دکتر اسماعیل بنی اردلان

Bani Ardalan (1)

دکتر اسماعیل بنی اردلان

Bani Ardalan (2)

دکتر اسماعیل بنی اردلان

IMG_1564

دکتر اسماعیل بنی اردلان

IMG_1574

دکتر اسماعیل بنی اردلان

هنر عصر گرکانی دانلود

 

ا