گالری تصاویر
slide
تور مجازی مقبره
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
دکتر بلخاری
slide
دکتر محمد نصیری
slide
سید حسن شهرستانی
slide
دکتر ریخته گران
slide
دکتر نصراله پورجوادی
slide
استاد حسینعلی کاشانی
slide
slide
دکتر بیژن بید آباد
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

«کرّکانی به روایت معاصرانش»

دکتر سپیده نصرتی

عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی

Spide mostafavi (1)

دکتر سپیده نصرتی

 

ابوالقاسم کُرّکانی از مشایخ بزرگ تصوف خراسان در قرن چهارم و پنجم است که نسبت طریقتى او با سه واسطه به جنید مى‌رسد. او از خانقاه‌داران طوس بود و بیشتر اوقات خود را به تربیت و ارشاد مریدان می‌گذراند. شماری از بزرگان صوفیه از شاگردان و مریدان و یا مصاحبان و اقران وی بودند. در صدر همه آنان می‌توان از ابوعلی فارمدی، ابوبکر بن عبدالله نساج، ابوعثمان مغربی، علی بن عثمان هجویری و ابوسعید ابوالخیر یاد کرد. در باب کرّکانی داستان‌هایی از زبان مریدان و معاصرانش نقل شده که نمایشگر نوع سلوک و تعالیم عرفانی اوست. برخی همچون غزالی وی را ستوده‌ و از او به نیکی یاد کرده‌اند؛ برخی دیگر او متهم ساخته‌اند که بر جنازه ابوالقاسم فردوسی نماز نگزارده است و برخی نیز همچون ابوالقاسم قشیری ذکری از او به میان نیاورده‌اند. این مقاله می‌کوشد تا از خلال معرفی اقران و مصاحبان کرّکانی و بررسی اقوال و آثار به جای مانده‌ای که در آنها ذکری از احوال و نحوه سلوک او به میان آمده است، نقش و جایگاه کرّکانی را در تاریخ تصوف، نحوه تعلیم و تربیت مریدان و تعامل وی با معاصرانش و همچنین میزان اثرگذاری او بر آنان را مشخص سازد.

 

Spide mostafavi (2)

دکتر سپیده نصرتی

Spide mostafavi (3)

دکتر سپیده نصرتی

IMG_1463

دکتر سپیده نصرتی

IMG_1465

دکتر سپیده نصرتی

IMG_1461

دکتر سپیده نصرتی

IMG_1480

دکتر سپیده نصرتی

واژگان کلیدی: ابوالقاسم کرّکانی، ابوسعید ابوالخیر، ابوعلی فارمدی، تصوف خراسان

 

گرکانی به روایت معاصرینش-دانلود